TİDE

 • ECIIA
 • IIA

STANDARTLAR VE SERTİFİKASYON KOMİTESİ

STANDARTLAR VE KALİTE GÜVENCE KOMİTESİ

AMAÇ
Üyelerin ve İç Denetim birimlerinin Uluslararası İç Denetim Standartlarını anlamalarını ve kullanmalarını teşvik etmek.

YAPISI
Komite, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır.

SORUMLULUKLAR

 1. Güncel sorunlar ve standartlarla ilgili çalışmalar hakkında bülten ve seminerler vasıtasıyla Standartların anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
 2. Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu’na Uygulama Önerileriyle ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunmak.
 3. Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu’nun tartışmaya açtığı taslak  metinleri gözden geçirerek yorumlar iletmek.
 4. Uluslararası İç Denetim Standartlarının kamu ve özel kurumlar tarafından rehber olarak uygulamaya dahil edilmesini teşvik etmek.
 5. Kayıtları dosyalayıp dönem sonlarında görevi devralacak heyete aktarmak.

 

KALİTE GÜVENCE

AMAÇ
Üyelerin ve İç Denetim birimlerinin Kalite Güvence Programlarını tanımalarını, anlamalarını ve uygulamalarını teşvik etmek.

SORUMLULUKLAR

 1. Kalite Güvence Programları hakkında bülten ve seminerler vasıtasıyla anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
 2. Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu’nun konu ile ilgili yayın ve kaynaklarını türkçe’ye kazandırarak yayınlamak
 3. Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu’nun tartışmaya açtığı taslak metinleri gözden geçirerek yorumlar iletmek.
 4. Kalite Güvence Programlarının kamu ve özel kurumlar tarafından uygulanmasını teşvik etmek. 
 5. Kayıtları dosyalayıp dönem sonlarında görevi devralacak heyete aktarmak. 

 

SERTİFİKASYON KOMİTESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 
AMAÇ
IIA tarafından düzenlenen unvan sertifikasyonu sınavlarının (CIA, CFSA, CCSA, CGAP) ve unvan sertifikasyon süreci ile ilgili her türlü çalışmanın en etkin şekilde eşgüdümünün sağlanması.
 
YAPISI:
Komite, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından, CIA sertifikasına sahip üyeler arasından atanır.
 
SORUMLULUKLAR
    1. Unvan sertifikasyon sınavları oturumlarının düzenlenmesi, bu kapsamda sınavların yapılacağı merkezlerin tayin edilmesi, bu merkezlerle yapılması gereken anlaşmaların sertifikasyondan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile eşgüdümlü olarak yapılması.
    2. Unvan sertifikası adaylarının e-posta yoluyla yönlendirdikleri soruların cevaplandırılması, adayların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi, gerektiği takdirde IIA Merkez Ofis ile temasa geçmek suretiyle sorunların giderilmesinin sağlanması.
    3. www.tide.org.tr internet sitesinde unvan sertifikasyonu ile ilgili bilgilerin hazırlanması, güncellenmesi ve eski bilgilerin siteden silinmesi.
    4. Sertifikasyondan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin eşgüdümünde unvan sertifikasyonu sınavlarının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yönelik tedbirler alınması.
    5. Unvan sertifikasyonlarının sürekli meslekî gelişim kredilerinin (CPE) takibi, CPE kredisi bildiriminde bulunmayan adaylara gerekli hatırlatma ve uyarıların yapılması, CPE kredisi bildiriminde bulunmayan adayların unvan sertifikasyonlarının askıya alınması kapsamındaki işlemlerin yapılması.
    6. Unvan sertifikasyonları ile ilgili yazı, makale ve raporların hazırlanması veya tercüme edilmesi suretiyle www.tide.org.tr internet sitesinde yer almasının sağlanması.
    7. Sınav sorularının Türkçeye çevrilmesi, tercüme bürosundan çeviri hizmetinin alındığı durumlarda gözden geçirmelerin yapılarak terimlerin aynı standartta ve doğru şekilde çevrildiğinin kontrol edilmesi.
    8. Sertifikasyon Komitesi’nin faaliyetleri ile ilgili üyeleri bilgilendirmeye yönelik yazıların (faaliyet raporu vb) hazırlanması. 
    9. Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak sertifikasyonla ilgili konularda YK üyelerine bilgi verilmesi, komite ile YK arasında koordinasyon sağlanması.