TÜZÜK

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 
Madde 1. Kuruluş, Derneğin Adı ve Kurucuları
 
Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde “TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ” kurulmuştur.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği izleyen maddelerde (TİDE) kısa adı ile anılmıştır.
TİDE, Ali Kamil Uzun’un Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı 47 kurucu üye tarafından kurulmuştur.
Ali Kamil Uzun, Sancar İşçiel, A. Meral Safsoy, Ayşegül Denli, Çetin Özbek, Feryal Aral, Selda Timur, Mehmet Mumcuoğlu, Mehmet Gerçek, Davut Özen, Sinan Tanakol, Sinan Neftçi, Mehmet Ali Uslu, Koray Çınar, Z. Tamer Aygün, Y. Korkut Okay, Güldem Karaçalı, Oktay Ünlü, Engin Göktan, Nurşen Kurt, Bülent Yurdalan, Nurgül Tatar, Ceyhan Gül, Mehmet Emin Eroğlu, Halil Cantekin, Hüseyin Karaçalı, Mesut Mehmet Cengiz, Erhan Bozkurt, Cenk Çetinkaya, Lale Karaoğlu, Ahmet Kurşun, Ayla Ceylan, Recep Fırat, Muhteşem Oma, Halil İbrahim Ayaşlı, Özlem Aykaç, Hakan Veral, Yavuz Erdinç Habiboğlu, Ali Mahir Kadayıfçı, Altan Dayanır, Hakan Berktaş, Ali Hendek, Çiğdem Çakır, Peyami Çarıkçıoğlu, İsmail Hakkı Belgin, Fatma Utan, Yüksel Peker.
 
Madde 2. Merkez ve Şubeler
 
TİDE’nin merkezi İstanbul’dadır. Şubeleri yoktur.
Şube açılması kararı Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca değerlendirilir.
Şubeler idari ve iktisadi faaliyetlerini TİDE Yönetim Kuruluna bağlı olarak gerçekleştirirler.
Çalışma esaslarının belirlenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Madde 3. Amaç
 
TİDE’nin amacı “Üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek, mesleki uygulamada İç Denetim ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların, mesleki etik ve standartların oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak, mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak, denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak, meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmektir.”
 
Madde 4. Çalışma Konuları
 
TİDE amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki konularda çalışmalarda bulunur.
4.1) Türkiye’de denetim mesleğinin düzenlenmesi, tanıtılması ve özendirilmesi; mesleğin ahlak, gelenek ve ilkelerinin yerleştirilip korunması ve güvenliğinin arttırılması, niteliğinin yükseltilmesi için, ulusal veya uluslararası alanda genel kabul gören denetim ilkelerini, esaslarını ve standartlarını geliştirmek ve yayınlar yoluyla ilgililere duyurulmasını sağlamak; bunların benimsenip uygulanması konusunda gerekli çabalarda bulunmak; bu ilkelerin, esasların ve standartların uygulanmasını izlemek, gözetmek ve bu hususlarda gerekli önlemleri almak ve uygulamak,
4.2) Gerekli izinleri alarak uluslararası ve yabancı mesleki kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak; üst mesleki kuruluşlara üye olmak,
4.3) Denetim mesleği mensuplarının yetiştirilmeleri ve mesleki gelişmeleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar ve meslek elemanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitim programları düzenlemek veya bu tür girişimlere katkıda bulunmak,
4.4) Üyelerinin mesleki konulardaki sorunlarına çözümler bulmak, üyelerine mesleki konularda yardımcı olmak,
4.5) Meslek mensupları arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek için Dernekler Kanununda belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak ortaklık, sandık ve vakıf kurmak; kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek; lokal açmak, geziler düzenlemek ve diğer her tür sosyal faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmak,
4.6) Denetim teorilerini ve uygulamalarını geliştirmek, meslekle ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmakla görevli bir kuruluş oluşturmak; kalite güvencesi programları oluşturmak ve bu amaçla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
4.7) Denetim mesleğine eleman bulmak ve yetişmiş elemanların yükselmelerini sağlamak için kuruluşlar ile işbirliği yapmak, giriş ve yeterlik sınavları açmak veya bu sınav kurullarına üye sağlamak; ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sertifika vermek, uluslararası sertifikaların üyelerce alınması konusunda aracılık etmek, üyeleri teşvik etmek ve desteklemek,
4.8) Mesleki konularda kitap, dergi vb. yayınlar yapmak, yayın hakları almak, bu faaliyetleri yürütmek üzere bir yayın kurulu oluşturmak, telif hakları tesis etmek, vb. gibi faaliyetlerde bulunmak,
4.9) TİDE içinde oluşturulacak mesleki ve akademik çalışma komiteleri ya da uzmanlık grupları aracılığıyla amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak, bilgi bankası oluşturmak, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlamak ve uygulamak,
4.10) Meslek ile ilgili akademik ilişkileri geliştirmek, akademik çalışmaları teşvik etmek, yüksek
öğretimde mesleğin tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, İç Denetim mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek akademik programların geliştirilmesi, kariyer
yapılmasını teşvik etmek için danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumlarının yöneticileri, iş ve kamu kurumları ile ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar gerçekleştirmek,
4.11) Ülkemizde İç Denetim mesleğinin uygulamasında, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Çerçevesi ile uyumlu uygulama birliğini, gerekli olan kalite güvence ve gelişimini ve sürekli değerlendirilmesini sağlamak için standartların yayınlanması, yasal düzenlemelerde yer alması, dış değerlendirme faaliyetlerinin teşvik ve takip edilmesi, mesleğin profesyonellerinin küresel düzeyde yetkinliklerini belgelendirecek uluslararası mesleki sertifikasyon sınavlarının koordinasyonu, tüm kurum ve kuruluşlarda iç denetim faaliyetinin uluslararası sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilmesi için gerekli olan çalışmaları yürütmek,
4.12) İç Denetim mesleğinin kamuoyunda etkili ve yaygın bir şekilde tanınması, temsil edilmesi, ilgi görmesi, ülkemizde iç denetim alanında toplumsal ve kurumsal olarak iş dünyamızda, akademik dünya ve düzenleyici otoriteler nezdinde, mesleğin profesyonellerince uluslararası standartlarla uyumlu düzenlemelerin ve uygulamaların kabul görmesi, iyi uygulamaların teşvik edilmesi, örnek gösterilmesi amacıyla farkındalık sağlayacak medya, iletişim ve ödüllendirme faaliyetlerini düzenlemek.
 
Madde 5. Çalışma Biçimi
 
TİDE amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için;
5.1) Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar verir,
5.2) Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler;
üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap ile yayınlar; yazılı ve görüntülü basın araçlarından yararlanır. Yurtdışında uluslararası sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar,
5.3) Amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir,
5.4) Yardım Toplama Kanunu gereği yardımlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
5.5) Amaç ve çalışma konularına uygun olmak üzere memur, işçi ya da işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım kabul edebilir ve adı geçen kurumlara, benzer amaçlı çalışmaları için maddi yardımda bulunabilir,
5.6) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir ve başka her tür tasarrufta bulunabilir; borçlanabilir ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli her tür faaliyeti, işi ve işlemi yapabilir.
 
Madde 6. Derneğin Faaliyet Alanı
 
Dernek, mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir.
 
Madde 7. TİDE’nin Amblemi
 
Derneğin amblemi siyah çizgi ile belirlenmiş yuvarlak zemin içinde turkuaz yeşil ana zemin üzerine beyaz ince çizgilerle belirtilmiş eşkenar üçgen ve uzantısı şeklinde belirlenmiştir.
Amblemin dış çevresinde ise Türkiye İç Denetim Enstitüsü 1995 ibaresi yazılı olarak yer almaktadır.
Amblem, mesleki bağımsızlık, tarafsızlık, küreselleşme, standardizasyon, kurumsallaşma, parçadan bütüne, bütünden parçaya takım çalışması ve enstitü ismini simgelemektedir.
Yukarıda yazılı olarak tanımlanan amblemin görsel şekli aşağıda gösterildiği biçimde belirlenmiştir.
 
 
Amblem, Yönetim Kurulunun izni olmadan kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Amblem için İstanbul Valiliği katında tescil ve Türk Patent Enstitüsünce Marka tescili yaptırılır. Amblem değişikliği için Genel Kurul kararı gereklidir.
 
Madde 8. Asıl Üyelik Koşulları
 
TİDE’ye asıl üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.
8.1) Gerçek kişiler: Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak koşuluyla,
8.1.1) Finans, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışan İç Denetim ve Teftiş Kurulu birimlerinde görev yapmakta olan üniversite mezunu olanlar,
8.1.2) Bilgi teknolojileri denetimi, risk yönetimi, uyum ve iç kontrol alanlarında görev yapmakta olan denetçi ve uzmanlar, iç denetçilerle faal ilişki içinde olan ve iç denetimle ilgili alanlarda deneyimli olanlar,
8.1.3) Üniversitelerin denetim ana bilim dallarında görev yapan/yapmakta olan öğretim üyeleri ve görevlileri, iç denetim alanında veya ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalışması olanlar, üniversitelerde iç denetçi olarak görev yapanlar,
8.1.4) İç Denetim mesleğini icra eden Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,
8.1.5) İç Denetim mesleğini kendi isteği ile bırakan veya bu meslekten emekli olanlar,
8.1.6) Mesleki ve sivil toplum kuruluşlarında iç denetçi olarak görev yapanlar.
8.2) Tüzel kişiler:
8.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar,
8.2.2) Kamu kurum ve kuruluşları,
8.2.3) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,
8.2.4) Sivil toplum kuruluşları.
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, TİDE’ye aidat ve giriş ödentisini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle TİDE üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar TİDE’ye üye olamazlar.
 
Madde 9. Diğer Üyelik Türleri
 
9.1) Şeref Üyesi
TİDE’nin amacına ve iç denetim mesleğine önemli hizmet ve katkı sağlayan Türk ve yabancı uyruklu kişiler Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile Şeref Üyesi olabilirler.
Şeref Üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.
Şeref Üyelerinden aidat alınmaz, ancak TİDE’nin faaliyetlerinden ve Asıl Üyelere tanınan olanaklardan yararlanırlar.
9.2) Fahri Üye
TİDE’nin amacına ve iç denetim mesleğine gönüllü katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, memuriyet yasasında ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş özel kişiler TİDE’nin Fahri Üyesi olabilirler.
Fahri Üyeler TİDE’nin bütün faaliyetlerinden haberdar olur, dilerlerse de katılabilir veya TİDE organizasyonlarında görev alabilirler.
Fahri Üyeler aidat ödemezler, Genel Kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asıl Üyelere tanınan indirimden yararlanamazlar.
Fahri Üyeler, Asıl Üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde Asıl Üyelik koşulları yerine getirerek üyeliklerini değiştirebilirler.
9.3) Akademik Üyelik
TİDE’ nin amacına ve iç denetim mesleğine katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş üniversitelerde öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile bu okullarda okuyan öğrenciler TİDE’ nin akademik üyesi olabilirler.
Akademik üyeler, TİDE’ nin düzenlediği faaliyetlere katılabilirler.
Akademik üyeler aidat ödemezler, Genel Kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asıl Üyelere tanınan indirim olanaklarından aynı şekilde yararlanabilirler.
Akademik üyeler, Asıl Üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde üyelik türlerini değiştirebilirler.
Öğrencilerin üyelikleri, mezuniyet veya başka şekilde öğrenciliklerinini bitmesiyle bir ihtara gerek kalmaksızın sona erer.
Akademik üyelerin, bedellerini ödemeleri halinde TİDE’ nin yayınladığı İç Denetim dergisine abone, uluslararası meslek kurumlarına üye olmaları sağlanır.
 
Madde 10. Üyelik İşlemleri
 
TİDE üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.
10.1) TİDE üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişi adaylar, TİDE amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten ve en az 1’i (biri) TİDE asıl üyesi tarafından olmak üzere 2 (iki) kişi tarafından imzalanarak referans verilmiş “Üyelik Formu”nu ve “TİDE Etik Kurallarına Uyum Beyanı ve Taahhütnamesi” doldurup, imzalayarak ekinde adli sicil kaydı ile TİDE Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar.
10.2) TİDE Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığıyla aday hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
10.3) Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş Ödentisinin tamamı ile Yıllık Aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça TİDE üyeliği kazanılamaz.
10.4) Üyelikten aidat borcu nedeniyle çıkarılan kişiler, çıkarıldıkları döneme kadar birikmiş aidat borçlarını yasal faizi ile ödemek koşuluyla tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler. Üyelik başvuruları, Yönetim Kurulu tarafından yeni üyelik başvurusu olarak değerlendirmeye alınır.
 
Madde 11. Üyelerin Yükümlülükleri
 
Üyeler aidat vermek, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üyeler, üyelik koşullarını kaybetmeleri halinde bu durumu en geç 15 (onbeş) gün içinde
TİDE Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.
 
Madde 12. Üyeliğin Sona Ermesi
 
TİDE üyeliği aşağıda gösterildiği şekillerde sona erer.
12.1) Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:
- Gerçek kişilerde üyelik ölüm ile tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi,
- Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan yitirme,
- Dernekler Kanununda sayılan fiiller ve suçlar, Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üye ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hakkında kesinleşmiş hükmü bulunanlar.
12.2) Üyeliğin Çıkma İle Sona Ermesi:
- Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla TİDE üyeliğinden ayrılabilir.
12.3) Üyeliğin Çıkarılma İle Sona Ermesi:
- Derneklere üye olma hakkını yitirme ya da TİDE ana tüzüğüne aykırı hareketten dolayı üyelikten çıkarılma,
- Kişisel ve mesleki davranışlarıyla iç denetim meslek ahlak, gelenek ve ilkelerine uymamak ve TİDE’nin saygınlığını zedeleme; TİDE’nin amaçlarına ve etik ilkelerine aykırı hareket etmek;
- Üst üste 2 (iki) yıl, yıllık aidat yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yitirme,
- TİDE’den yetki almaksızın derneği yükümlülük ve borç altına sokma hallerinde Etik Kurulunun oluru alınarak, Yönetim Kurulunun 2/3 (üçte iki) çoğunluğunun kararı ile üyelikten çıkarılma,
Üyelikten çıkanlar ya da çıkarılanlar, TİDE’nin mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
 
Madde 13. Üyeliğin Sona Ermesi İşlemleri ve İtiraz
 
TİDE Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan ve Etik Kurulunun da olurunu aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli olarak yapılan (2/3) (üçte iki) çoğunluk oyu ile verir ve üyeye yazılı olarak bildirir.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gün içinde TİDE Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da
itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
Üyenin, Genel Kurul kararlarına karşı 1 (bir) ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 3 (üç) ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır.
Ölen üyenin dışında ayrılan ya da üyeliği sona eren üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde TİDE Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
 
Madde 14. TİDE'nin Ana Organları
 
TİDE’nin ana organları aşağıda gösterilmiştir.
14.1) Genel Kurul
14.2) Yönetim Kurulu
14.3) Denetim Kurulu
14.4) Etik Kurulu
14.5) Yüksek Divan Kurulu
 
Madde 15. Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı
 
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe yıllık aidatlarının tümünü ödemiş asıl üyelerinin katılımından oluşur.
Genel Kurul bu Tüzükte belli edilen zamanlarda olağan ve bu Tüzüğün 19. maddesinde yazılı hallerde olağanüstü toplanır.
Genel Kurul, olağan olarak her yıl Mart ayında Genel Kurula katılma hakkına sahip asıl üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile TİDE merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre diğer bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, 3 (üç) üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Madde 16. Genel Kurul Çağrı Yöntemleri
 
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
16.1) Yönetim Kurulu, TİDE üyeleri çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı tarihi günü dahil borçlarını ödemedikleri takdirde, Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
16.2) Genel Kurula katılacak üyeler, elektronik posta yolu veya normal posta ve www.tide.org.tr
adresi aracılığı ile en az 21 (yirmibir) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve
gündemi bildirmek suretiyle toplantıya çağrılırlar.
İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre 8 (sekiz) günden az ve 1 (bir) aydan çok olamaz.
16.3) İkinci toplantı yetersayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının 2 (iki) katından aşağı olamaz.
16.4) Toplantı yetersayısının sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 21 (yirmibir) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk duyurunun yapıldığı yöntemle üyelere bildirilir.
Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
16.5) Genel Kurul toplantısı 1 (bir) defadan çok geri bırakılamaz.
 
Madde 17. Genel Kurul Toplantı İlkeleri
 
Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
17.1) Genel Kurula katılacak Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi” ndeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
17.2) Genel Kurul Genel Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekili tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana açık oyla 1 (bir) Başkan, 1 (bir) Başkan Yardımcısı, 1 (bir) Sekreter ve 1 (bir) Oy Sayıcısı seçilir.
17.3) Genel Kurulda gündemde ki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’u (onda biri) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
17.4) Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin temsilcilerinin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oylarını gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcileri bizzat kullanmak zorundadır.
17.5) Genel Kurul üyeleri, TİDE ile kendileri, eşi, üst soyu ve alt soyu arasında bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamazlar.
17.6) Seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmayan gerçek kişi üyeler ile temsilcisi bulunmayan tüzel kişi üyeler aday olarak gösterilemez.
 
Madde 18. Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı
başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Tüzük değişikliği ile ilgili kararlar toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınabilir. İlk toplantıda, toplantı yetersayısının sağlanamaması halinde Tüzük değişikliği ve TİDE’nin feshine ilişkin kararlar ikinci toplantıya katılan üyelerin beşte dördü (4/5) çoğunluğuyla alınabilir.
 
Madde 19. Olağanüstü Genel Kurul
 
Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konular ile bir sonraki hesap dönemi bütçe görüşmeleri ve onayı için aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç 1 (bir) ay içinde toplantıya çağrılır.
19.1) TİDE üye sayısının 1/5 (beşte birinin) ’inin belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
19.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda 2/3 (üçte iki) oy çoğunluğu ile alacağı kararlar,
19.3) Denetim Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.
 
Madde 20. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 
Genel Kurul TİDE’nin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
20.1) İlgili yasalar ile TİDE Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
20.2) Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Mali Tabloları; Denetim Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
20.3) Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu asıl ve yedek üyelerini, asıl ve yedek üye listeleri ayrı ayrı belirlenmek suretiyle gizli oyla seçmek,
20.4) Gelecek çalışma dönemi Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe’yi görüsüp onaylamak,
20.5) TİDE Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara
bağlamak,
20.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikler hakkında karar almak,
20.7) TİDE üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak,
20.8) Taşınmaz mal alınması ya da satılması ya da taşınmaz mallar üzerine aynî haklar tesis etmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
20.9) TİDE’in uluslararası çalışmalar yapması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunulması, federasyon kurması ya da kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak,
20.10) TİDE’nin feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
20.11) Gerekli diğer konularda karar vermek ve mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden
alabilir.
Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
20.12) Ortaklık, iktisadî işletme, sandık, lokal ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek.
 
Madde 21. Yönetim Kurulu
 
TİDE’nin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
21.1) Yönetim Kurulu, asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 2 (iki) yıllık süre için gizli oyla
seçilmiş 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur.
21.2) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmek için TİDE üyeliğinde en az 3 (üç) yılını doldurmuş bulunmak ve üye aidat borcu olmamak koşulları aranır.
21.3) Adayların belirlenmesinde TİDE gerçek kişi üyelerinin fiilen çalıştıkları kuruluşlar ile tüzel kişi üyelerin mümkün olduğu ölçüde temsil edebilmeleri hususu gözetilir.
21.4) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerine Genel Kuruldaki seçimde aldıkları oy sırasına göre en geç yedi gün içinde göreve çağrılırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının ½’sinden (yarısından) aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
21.5) Yönetim Kurulunda her üyenin 1 (bir) oy kullanma hakkı vardır.
 
Madde 22. Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri
 
Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
22.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen 6 (altı) gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter, bir Sayman üye seçerek görev bölümü yapar.
Yönetim Kurulu Başkanı, ardarda 2 (iki) kezden çok seçilemez.
22.2) Yönetim Kurulu, en az, ayda 1 (bir) kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
22.3) Yönetim Kurulunun toplantı yetersayısı 5 (beş) ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
22.4) Yönetim Kurulu Başkanının, bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekilinin çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını yapar.
22.5) Yönetim Kurulu Üyeleri, özürsüz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen 5 (beş) toplantıya katılmadıkları takdirde Kuruldan ayrılmış sayılırlar. Ayrılma Kurul kararı ile tespit edildikten ve üyeye de bildirildikten sonra ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.
22.6) Yönetim Kurulu üyeleri, TİDE ile kendileri, eşi, üst soyu ve alt soyu arasında bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamazlar.
 
Madde 23. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
23.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul
kararlarını uygulamak,
23.2) TİDE’yi, Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek,
23.3) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Bütçe’yi hazırlamak ve uygulamak,
23.4) Geçen Çalışma Dönemi Çalışma Raporu ile Mali Tabloları hazırlamak,
23.5) Etik Kurulu’nun raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma
konularından uzaklaşan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin “Etik Yönetmeliği” hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar vermek,
23.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak ve üyelere duyurmak,
23.7) TİDE Akademik İlişkiler, Mesleki Standartlar, Kalite Güvence ve Sertifikasyon, Mesleki Tanıtım ve Kurumsal İletişim, Kurumsal Yönetişim, Risk, Uyum ve Denetim, Üyelik ve Sicil, faaliyetlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerini görevlendirmek, gerekli gördüğünde amaç ve çalışmalar ile mesleki konularda araştırma ve inceleme yapacak uzmanlık grupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,
23.8) İç Denetim ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışına yönelik mesleki ödüller ihdas etmek,
23.9) TİDE’nin yönetsel ve malî işlerini yürütecek personeli ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek, TİDE Mesleki Gelişim Akademisi, Mesleki Dergi ve Yayıncılık Yürütme Kurulu üyelerini atamak ve gözetimini yapmak,
23.10) TİDE Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine
ilişkin çalışmalar yapıp hazırlanan tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
23.11) TİDE’nin düzenlediği sınavlarda sınav kurullarının oluşumunu, sınavların yapılış biçimini, sınav koşullarını ve diğer hususları içeren “Sınav Yönetmeliği” ile gereken diğer yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak,
23.12) Üyeler arası uyuşmazlık ve anlaşmazlık konularının çözümlenmesinde oluşturulacak Tahkim Komitesi kararlarının yönetsel işlemlerini yapmak,
23.13) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yetkili yerlere bildirmek,
23.14) Geçen Çalışma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilânço gereği malvarlığını teslim almak ve ayni biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
23.15) TİDE’nin faaliyet, denetim ve mali raporlamaları ile ilgili Yüksek Divan Kurulu’nu periyodik olarak düzenli bilgilendirmek, Yüksek Divan Kurulu’nun önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
23.16) TİDE’nin mesleki standartlar, kalite güvence ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek İç Denetim Standartları ve mesleki kurullar oluşturmak,
23.17) TİDE’nin Kurumsal Yönetişim ilkeleri, kurumsal risk yönetimi, yasal mevzuat ve düzenlemelere, tüzük hükümlerine uyumlu yönetilmesi ve faaliyet gösterilmesi amacıyla mali ve mali olmayan tüm süreçlerinin geliştirilmesi, izlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak,
23.18) Bağımsız Dış Denetim yaptırmak,
23.19) Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptırmak,
23.20) Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi, Uluslararası Akademik Forum ve Gelecek Zirvesi etkinliklerini düzenlemek, söz konusu etkinliklerin organizasyonu için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
23.21) TİDE’nin kuruluş yıldönümü, ulusal iç denetim haftası ve uluslararası iç denetim farkındalık ayında etkinlikler düzenlemek, söz konusu etkinliklerin organizasyonu için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
23.22) Yasaların, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer iş ve gerekli işlemleri yapmak.
 
Madde 24. Denetim Kurulu
 
TİDE her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetim Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu maksatla kurulacak Denetim Kurulu TİDE yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçlarını Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna raporlar.
Denetim Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
24.1) Denetim Kurulu, asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 2 (iki) yıllık süre için gizli oyla
seçilmiş 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeliğine seçilmek için TİDE üyeliğinde en az 3 (üç) yılını doldurmuş bulunmak ve üye aidat borcu olmamak koşulları aranır.
24.2) Denetim Kurulu, seçimi izleyen 6 (altı) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
24.3) Denetim Kurulu, TİDE işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak maksadıyla 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2(iki)’dir.
24.4) Denetim Kurulu, TİDE’nin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna ve Yüksek Divan Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan Çalışma Dönemi Programı ve Mali Tablolarının görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen Çalışma Dönemi Raporu ile Mali Tabloları hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmakla sorumludur.
24.5) Denetim Kurulu üyeleri, TİDE ile kendileri, eşi, üst soyu ve alt soyu arasında bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamazlar.
 
Madde 25. Etik Kurulu, Etik Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
 
Etik Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
25.1) Etik Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olmak üzere, TİDE’nin asıl üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir. Etik Kurulu üyeliğine seçilmek için TİDE üyeliğinde en az 3 (üç) yılını doldurmuş bulunmak ve üye aidat borcu olmamak koşulları aranır.
25.2) Etik Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından 1 (bir) başkan ve 1 (bir) raportör seçer.
25.3) Etik kurulu toplantı ve karar yeter sayısı 2(iki) dir.
25.4) Etik Kurulunun, üyelikten çıkarılma veya kural ihlâllerinin görüşüleceği toplantılarına hakkında karar verilecek üyenin bağlı olduğu kuruluş ile ilişkisi bulunanlar veya bu üye ile herhangi bir yakınlığı olanlar katılamazlar ve Etik Kurulunun toplantısında yerini yedek üyeye bırakırlar. Bu kuralı ihlâl etmeyen yedek üye, o toplantıda, asıl üyenin yerine görev yapar.
25.5) Etik Kurulunun toplantıları ve kararları, Etik Kurulu defterine yazılır ve yazılı savunmalarla
birlikte saklanır. Üye hakkında verilen kararlar en geç 3 (üç) gün içinde Yönetim Kuruluna gönderilir.
25.6) Etik Kurulu; Dernek Üyeleri, Kurulları, Komite üyeleri, Seminer Liderleri, Stratejik İş Ortakları, Dernek Çalışanları, Sözleşmeli Tedarikçileri ve Danışmanları, ve ilgili paydaşların uymakla yükümlü olduğu Etik Kuralları belirleyerek, Yönetim Kurulunun ve sonrasında Genel Kurul’un onayına sunmak ve bu Etik Kurallara aykırı davranışlarda bulunan üyelerin durumunu inceleyerek Yönetim Kuruluna görüş bildirmekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, Etik Kurulu, belirlenen Etik Kuralların yayımlanması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür ve üyelerin bu konuda bilinçlendirilmesini sağlar. Kurul, kural ihlallerine ilişkin olarak yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler konusunda Yönetim Kurulunu ve Genel Kurulu bilgilendirir.
 
Madde 26. Etik Kurulu Uygulama İlkeleri
 
Etik Kurulunun uygulama ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
26.1) Etik Kurulu, karar vermeden önce, ilgili üyenin savunmasını alır. İlgili üye, en az 1 (bir) hafta önceden yazılı olarak haber vermek koşuluyla belirlenen günde, savunmasını yapmak üzere çağrılır; gelmediği veya geçerli özrünü bildirmediği takdirde, savunma, hakkından feragat etmiş sayılır ve özrünün kabulü durumunda, yeni bir tarih belirlenerek bildirilir.
26.2) Etik Kurulunun raporu üzerine Yönetim Kurulunun kararına karşı ilgili üye, Yönetim Kurulu Başkanına verilecek bir dilekçeyle, Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. İtiraz süresi, Etik Kurulu kararının, Yönetim Kurulu tarafından ilgili üyeye bildirilmesinden sonra 30 (otuz) gündür. Yönetim Kurulu, itirazdan sonra toplanacak ilk Genel Kurul gündemine gerekli maddeyi koymak zorundadır.
26.3) Genel Kurul toplantısında alınacak karara kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Ancak, Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, ilgili üyenin TİDE’den yetki almaksızın TİDE’yi yükümlülük ve borç altına sokan eylemi hakkında Yönetim Kurulunun adli mercilere başvurma hakkı saklıdır.
26.4) Etik Kurulu üyeleri, TİDE ile kendileri, eşi, üst soyu ve alt soyu arasında bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamazlar.
 
Madde 27. Yüksek Divan Kurulu
 
Yüksek Divan Kurulu, Derneğin en üst danışma organı olup, Dernek Tüzüğünün kendisine verdiği görevleri yerine getirir.
 
Madde 28. Yüksek Divan Kurulu ve Başkanlık Divanının Oluşumu
 
Yüksek Divan Kurulu’nun oluşumu; Derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı, görev yapmış Yönetim Kurulu Başkanları ile üyeliğe kabul tarihinden itibaren üyelikte 25 (yirmibeş) yılını tamamlamış Dernek üyeleri ve 20 (yirmi) yılını doldurmuş Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olanlar üyelik aidat borcu olmamak, üyelikleri devam etmek ve yazılı başvuruda bulunmak koşuluyla Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanırlar.
28.1) Yüksek Divan Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla 3 (üç) yıl için seçilen bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve iki Yazman üyeden oluşan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanını seçer. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri 3 (üç) yılda bir Nisan ayında yapılır.
28.2) Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı ve Başkanlık Divanı görevli üyeliklerine aday olmak, seçmek ve seçilmek için üyelik aidat yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması gereklidir.
28.3) Seçim toplantılarına oturumda bulunan en kıdemli Yüksek Divan Kurulu üyesi başkanlık eder, kendisine yardım etmek için 1 (bir) başkan vekili ile 2 (iki) yazman açık oylama ile seçilir.
28.4) Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı üyeliklerinden herhangi birisinde boşalma olduğu takdirde, Yüksek Divan Kurulu’nun ilk toplantısında boşalan görev için seçim yapılır. Yeni seçilen yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.
 
Madde 29. Yüksek Divan Kurulu ve Başkanlık Divanının Çalışma Usul ve Esasları
 
29.1) Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı en az ayda bir toplanır.
29.2) Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı, Yüksek Divan Kurulu’nu temsil eder ve Yüksek Divan Kurulu’nda alınan kararları uygular, bu kararlara ilişkin uygulamayı takip eder. Yüksek Divan Kurulu’nun gündemini hazırlar, çalışmalarını düzenler. TİDE üyelerinin yazılı başvurularını ve dileklerini inceler. Gerekli görmesi halinde kuracağı komisyonların çalışmalarını koordine eder, bu komisyonların yaptığı çalışmaların sonucunda belirlenen öneri ve tavsiyeleri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve diğer kurullara iletir.
29.3) Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı, Genel Kurul’a sunulacak Yüksek Divan Kurulu faaliyet raporunu hazırlar. Kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
29.4) Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı, görevlerinin gerektirdiği harcamayı her yıl, bir evvelki yıldan az olmamak üzere bütçede kendisine ayrılan ödenekten karşılar.
29.5) Yüksek Divan Kurulu üç ayda bir kez olağan olarak Başkanlık Divanınca belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.
29.6) Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantıya oturumda bulunan en kıdemli üye Başkanlık eder.
29.7) Yüksek Divan Kurulu; Yüksek Divan Kurulu üyelerinin en az 1/3(üçte bir)’ünün veya Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı veya Yönetim veya Denetim Kurulunun yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır.
 
Madde 30. Yüksek Divan Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Yüksek Divan Kurulu görevlerini aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde yerine getirir.
30.1) Derneğin faaliyetlerini, gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idari, mali, hukuki, mesleki ve sosyal konularda, mevzuat, bütçe ve Tüzük hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.
30.2) Derneğin çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlik bakımından değerlendirir ve gerekli önlemleri tavsiye eder.
30.3) Her üç ayda bir faaliyet raporu ve mali tablolar ile Dernek Denetim Kurulu
Raporunu görüşür, bağımsız denetimin ilgili döneme ait varsa denetim raporu özetini inceler, gerekirse görüşünü bildirir.
30.4) Derneğin amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili Yönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunur.
30.5) Derneğin Ana organları, yürütme birimi, yürütme kurulları, çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunur.
30.6) Yönetim Kurulu’nun Tüzük hükümleri uyarınca ya da ortaya çıkan ihtiyaca göre hazırladığı yönetmelikler hakkında veya görüş istediği herhangi bir hususta, görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
30.7) Tüzük’te bir değişiklik yapılmasını faydalı gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu’na gerekçesi ile birlikte değişiklik önerisini bildirir. Önerinin uygun görülmesi halinde yeniden bir Tüzük yapılması, yürürlükteki Tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapar ve hazırlanan taslağı Yönetim Kuruluna sunar.
30.8) Derneğin taşınmaz alım ve satımı, ipotek alınması, verilmesi, taşınmazın kiraya verilmesi veya kiralanması, şube açılması, sosyal tesis kurulması, yatırım yapılması ile ilgili konularda Yönetim Kurulunca Yüksek Divan Kurulunun görüşü alınır.
30.9) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un talep ettiği konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirir.
30.10) Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını önerir.
30.11) Yüksek Divan Kurulu çalışmalarını ve ilgili organlara sunulan görüşlerini bir rapor hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
30.12) Yönetim Kurulu ve diğer kurullardan istenen bilgi ve belgeler, 30 (otuz) gün içerisinde Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na verilir.
30.13) Bu tüzükle kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
 
Madde 31. Aday Gösterme Komitesi
 
Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Üyelerin dernek organlarında görev almasını teşvik ve tavsiye etmek amacıyla Genel Kurul üyelerinin dikkatine sunulmak üzere, TİDE’nin Genel Kurul tarafından seçilen organları için seçimlerden önce aday tavsiye etme amacıyla Aday Gösterme Komitesi (Komite) oluşturulur. Komitenin Genel Kurul’a sunduğu adaylar tavsiye niteliğinde olup, Genel Kurul’da dernek organlarında görev almak üzere aday olmak mümkündür.
Komitenin teşekkülü, çalışma usul ve esasları, adaylık süreci ve değerlendirme esasları aşağıda yer alan hükümlerde belirtilmiştir.
31.1) Komite 5 (beş) üyeden oluşur. Komite, TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı ve komite üyeliğini kabul eden geçmiş dönem görev yapmış 3 (üç) TİDE Başkanı, Yüksek Divan
Kurulunun önereceği 1 (bir) üyeden teşekkül eder. Komite Başkanlığı, komitede görev alacak geçmiş döenm görev yapmış başkanlar içinden, görevi en son ifa etmiş olan tarafından yürütülür. Komite üye sayısı, geçmiş dönem görev yapmış başkanlar dahil yeterli olmadığında (üyelik görevinin kabul edilmemesi veya üyenin mücbir bir sebep nedeniyle ayrılması halinde), eksik üye komite başkanı tarafından geçmiş dönem görev yapmış Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya başkanları arasından seçilerek 5(beş)’e tamamlanır.
Komite, her seçimden sonra yeniden teşkil edilir. Komitenin teşekkülü, TIDE Yönetim Kurulunun, en son görev yapmış olan eski başkanı komiteyi toplamak üzere göreve çağırması ile baslar.
31.2) Komite en az 3 (üç) kişi ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
31.3) Komite, yönetim, denetim ve etik kurullarındaki her bir görev için 1 (bir) asıl, 1 (bir) yedek olmak üzere en az 2 (iki) aday belirler. Komite, Genel Kuruldan en az 2 (iki) ay önce her bir görev için adaylarda aranan özellikleri tüm üyelere duyurur. Yönetim, denetim ve etik kuruluna aday olmak isteyen üyeler, seçimlerden en az 15 (onbeş) gün önce talip oldukları görevi de belirterek gerekli belgeler ile Komite Başkanlığına başvururlar. Komite, ilânen belirlediği ilkelere göre yönetim, denetim ve etik kurulları için belirlediği adayları, Genel kuruldan en az 5 (beş) gün önce tüm üyelere duyurur. Duyuru elektronik posta ve TIDE internet sitesi vasıtasıyla yapılır.
31.4) Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için adayların, TİDE üyeliğinde en az 3 (üç) yılı doldurmuş bulunmaları, aidat borcu olmaması gerekli olup, adayların belirlenmesinde, adayların meslekî ve akademik başarıları, TİDE çalışmalarına katkıları, yöneticilik kapasiteleri, TİDE’nin amaçlarını benimsemeleri, ilgili görev için gerekli diğer özelliklere sahip olmaları, ve fiilen en az 5 (beş) yıl iç denetim alanında mesleki faaliyet içinde olmaları, üyelerin sektör ve şirket tabanlarını temsil, Yönetim Kurulu kompozisyonunda çeşitlilik gibi kıstaslar değerlendirmeye esas alınır.
31.5) Denetim ve Etik Kurulları için tavsiye edilecek adayların, TİDE üyeliğinde en az 3 (üç) yılı doldurmuş bulunmaları ve üye aidat borcu olmaması yeterlidir.
31.6) Komite, TİDE’nin Yönetim Kuruluna ve diğer organlarına aday tavsiye ederken kendisine yapılan müracaatlar dışında da re’sen aday tavsiyelerinde bulunabilir.
31.7)Yönetim Kurulu Başkanı, Komite çalışmalarına katılır; ancak alınacak Komite kararlarında oy kullanamaz.
31.8) Görevde bulunan yönetim, denetim ve etik kurulu üyeleri, yeni yapılacak seçimlerde aday olarak tavsiye edilebilir.
Komite her seçimden önce yeniden teşkil edilse de, bir önceki Komitede görev alan üyeler, yeni
teşekkül edecek Komitede de görev alabilirler.
 
Madde 32. Yürütme Organları
 
TİDE Yürütme Organları aşağıda gösterilmiştir.
32.1) TİDE Yürütme Birimi
32.2) TİDE Mesleki Gelişim Akademisi Yürütme Kurulu
32.3) TİDE Mesleki Dergi ve Yayıncılık Yürütme Kurulu
 
Madde 33. TİDE Yürütme Birimi
 
TİDE Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetimi ve yönetiminde TİDE organlarının kararlarını uygulamak, çalışma konularını yürütmek, lokal ve tesisler, iktisadî işletmeler, sandıklar ve vakıfların TİDE’ye ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; TİDE hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli olup yetkili yönetici, uzmanlar ve yeterince personelden oluşur.
TİDE Yürütme Biriminin çalışma ilkeleri, görevlilerinin görev adları, görev ve yetkileri, özlük hakları “TİDE Yürütme Birimi Yönetmeliği” nde gösterilir.
 
Madde 34. TİDE Mesleki Gelişim Akademisi Yürütme Kurulu
 
34.1) İç Denetim mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için mesleğin nitelikli meslek mensupları tarafından yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitim programları düzenlemek için Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği bünyesinde oluşturulan kısaltılmış adı TİDE Akademi olarak anılan TİDE Mesleki Gelişim Akademisi’nin çalışma usul ve esasları yönetmelik ile düzenlenir.
34.2) TİDE Mesleki Gelişim Akademisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulunca TİDE üyeleri arasından seçilen 3 (üç) üyenin oluşturduğu Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Üyelerden en az 1 (bir) tanesi mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmelidir. Yürütme Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında 1 (bir) başkan seçer. Mesleki Gelişim Akademisi Yürütme Kurulu, TİDE Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 
Madde 35. TİDE Mesleki Dergi ve Yayıncılık Yürütme Kurulu
 
35.1) Mesleki konularda kitap, dergi, ve her türlü basılı ve elektronik yayınlar yapmak, yayın hakları almak, bu faaliyetleri yürütmek üzere yayın kurulu oluşturmak, telif hakları tesis etmek, vb faaliyetlerde bulunmak için Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği bünyesinde oluşturulan kısa adı TİDE Medya olarak anılan TİDE Mesleki Dergi ve Yayıncılık Yürütme Kurulu’nun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
35.2) TİDE Mesleki Dergi ve Yayıncılık Yürütme Kurulu faaliyetleri, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulunca TİDE üyeleri arasından seçilen 3 (üç) üyenin oluşturduğu bir Kurul tarafından yönetilir. Üyelerden en az 1 (bir) tanesi mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmelidir. Yürütme Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında bir başkan seçer. Mesleki Dergi ve Yayıncılık Kurulu Yürütme Kurulu, TİDE Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 
Madde 36. Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması
 
TİDE’in çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
Her yılın son çeyreğinde bir sonraki yılın bütçesi için çalışmalar yapılır. Hazırlanan bütçe en geç Aralık ayında düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul’da üyelerin onayına sunulur.
 
Madde 37. TİDE'nin Gelirleri
 
TİDE’nin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
37.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her Çalışma Dönemi Bütçesinde, üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler için, 37.2 maddesinde belirtilen yıllık aidat kadardır.
37.2) Yıllık Aidat: Gerçek ve tüzel kişi üyeler için her Çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan yıllık aidat, gerçek kişiler için ve tüzel kişiler için ayrı ayrı olarak Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir.
37.3) TİDE taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden
sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,
37.4) Her türlü yayın satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
37.5) Sınav gelirleri,
37.6) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
37.7) Ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
37.8) Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirler,
37.9) Diğer gelirler.
TİDE, Tüzüğün (5.5)madde/fıkrasında belirtildiği üzere işçi ya da işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir.
 
Madde 38. Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntemler
 
TİDE’nin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
38.1) Giriş Ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; Yıllık Aidat ilgili yılın Ocak ayında tahsil edilir. Yıllık Aidat ilk yıl için üyelik başvuru tarihi Haziran Temmuz Ağustos ayı ise % 50, Eylül ayı ve sonrası ise %25 olarak hesap edilir.
38.2) Yıllık Aidat ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
38.3) Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz
mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, en çok bir yıl süreli olmak üzere, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Süresi biten yetki belgeleri bu maddede belirtilen usule göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
38.4) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, gider pusulası, makbuz ya da satış fişi alınır.
Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan
tarafından imzalanır.
38.5) Alındı Belgeleri ile fatura, gider pusulası, makbuz, satış fişi ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 (beş) yıldır.
 
Madde 39. Defterler
 
TİDE için, Dernekler Yönetmeliği’nde yazılı defterler yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak noterden veya İl Dernekler Müdürlüğü’nden onaylanmış defterler tutulur.
 
Madde 40. Derneğin İç ve Dış Denetimi
 
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından bu tüzükte belirlenen aralıklarla derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
Madde 41. Derneğin Borçlanma Usulleri
 
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Madde 42. Ana Tüzük Değişikliği
 
TİDE Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ünün (üçte iki) katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin 4/5(beşte dört) çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak bu toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az 2 (iki) katı kadar üyenin katılması zorunludur.
Değişiklik önerileri en az 21(yirmibir) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Madde 43. TİDE'nin Fesh Edilmesi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli
 
Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün (üçte ikisinin) hazır bulunacağı Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) oy çoğunluğu ile fesh edilebilir.
İlk toplantıda 2/3 (üçte iki) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Ancak bu toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az 2 (iki) katı kadar üyenin katılması ve fesih kararının, hazır bulunan üyelerin 4/5 (beşte dört) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
TİDE’nin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde yörenin en büyük mülkî amirine bildirilir.
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin
bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.
 
Madde 44. Yönetmelikler
 
TİDE Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurul tarafından onaylanarak uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.
 
Madde 45. Hüküm Eksikliği
 
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
Madde 46. Yürürlük
 
Bu Ana Tüzük değişikliği, eski Ana Tüzük yerine geçerli olmak ve Genel Kurul tarafından onaylandığı 29 Mart 2017 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.
 
Tüzük dosyası için tıklayın.