KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ/TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Başvuru Formu

İşbu Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği/ Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği İktisadi İşletmesi Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareken eden Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği / Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği İktisadi İşletmesi (“TİDE”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizlerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

TİDE’nin sunduğu hizmetleri kullanmak üzere başvuruda bulunduğunuzda, TİDE’nin düzenlediği seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde TİDE tarafından kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, TİDE’nin sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilendirilmenize yönelik işlemlerin temin edilmesi; TİDE’ye üyeliğinizin oluşturulması; TİDE’nin sağladığı imkanlardan yararlanmanız; TİDE’nin etkinlik, kongre, seminer ve sair organizasyonlarına katılımınızın sağlanması; bu kapsamda kongre, etkinlik ve seminer duyurularının tarafınıza yapılması, davet mektubu gönderilmesi; TİDE’nin yayınladığı dergi ve yayınların tarafınıza gönderiminin veya tanıtımının yapılması hususunda talebinizin alınması; TİDE tarafından kullanılan lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimin sağlanması; TİDE’nin temsilcisi olduğu veya sair şekilde ilişkili olduğu yurtiçi ve yurtdışında bulunan kuruluşlar bakımından üyelik, sertifikasyon ve benzeri süreçlerine ilişkin TİDE’nin yetkili olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; TİDE ve gerçekleştirdiği hizmet dolayısıyla onunla ilişkili olan iş ortağı, üye, tedarikçi ve sair üçüncü kişiler ile iş ilişkisinin yönetimi; TİDE’nin, dernek tüzüğü ve ilgili mevzuat tahtında yürüttüğü tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yürütülmesi; amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, üyelerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara, yurtdışı üyelik, sertifikasyon ve benzeri işlemler çerçevesinde TİDE’nin temsilcisi olduğu Institute of Internal Auditors’a ve bu süreçler ile ilgili ilişkide bulunulan kuruluşlara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz TİDE tarafından sunulan hizmetin niteliğine bağlı olarak farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, TİDE içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu metnin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tide.org.tr adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak veya KVK Kanun’unda düzenlenen yöntemlerle TİDE’ye iletmeniz durumunda TİDE, ilgili talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TİDE tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanun’u ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.