KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

 
AMAÇ:
Kurumsal Yönetim ve İdari Yapımızı güçlendirerek, üyelerimize verilen hizmet kalitesini artırmak, hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirmek.
 
YAPISI:
Komite, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır; Komite Başkanı ve 2 veya daha fazla Enstitü üyesinden oluşur. Enstitü Başkanı da komite de yer alabilir.
 
SORUMLULUKLAR:
1) Gönüllü Çalışma Esaslarının Belirlenmesi:
Çalışma Komitelerinin ve stratejik aksiyon planlarının belirlenmesi; 
Bütçelerinin oluşturulması (Butce Komitesi ile koordinasyon) 
Faaliyetlerinin raporlama ve takip esaslarının belirlenmesi; (3 aylık; faaliyet raporu)) 
Komitelerin performans değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin kurulması; 
TİDE Komite çağrı ve toplantı sisteminin oluşturulması;
2) Organizasyon ve İdari yapının irdelenmesi,
Sistem alt yapısının tesis edilmesi  (ortak database, üyelik takip sistemleri, web base bilgi erişim, etc)
İdari organizasyon yapısının benzer  enstitülerle karşılaştırılması;
Gerekli Yönetmeliklerin hazırlanması ve Genel Kurul Onayına sunulması;
Vakıf statüsünün araştırılması;
 
Bütçe ve Finans Alt Komitesi
 
AMAÇ:
Enstitünün mali işlerini incelemek, güncel operasyonlar için kılavuz ve yönergeler oluşturmak ve mali politikalar önermek.
Aşağıdaki belirli hedef kılavuz ve yönerge olarak kullanılmalıdır:
30 Eylül’den önce toplanıp gelecek yıla ilişkin olarak önerilen tüm komitelerin bütçelerini gözden geçirmek.
Enstitü’nün gelecek yıla ilişkin olarak önerilen bütçesini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunmak.
 
YAPISI:
Komite, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır ve normal koşullarda sayman olan bir Komite Başkanı ve 2 veya daha fazla Enstitü üyesinden oluşur. Enstitü Başkanı da komite de yer alabilir.
 
SORUMLULUKLAR:
Genel bütçeye konsolide edilen tüm komitelerin bütçelerini Yönetim Kurulu adına gözden geçirmek.
Yönetim Kurulu tarafından plan veya ana yükümlülükler olarak değerlendirilmesi gereken genel bütçenin önemli kalemlerini belirlemek.
Konsolide bütçeyi 1. ve 2. maddelerdeki sorumluluklara göre gözden geçirip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.
Önemli bütçe sapmaları için 30 Eylül’den önce Yönetim Kurulu’nun onayını almak.
Fazla fonların kullanımı veya değerlendirilmesi konusunda planlar önermek.
İlgili kayıt ve yazışmaları içeren bir dosya muhafaza etmek ve yönetim yılı sonunda söz konusu dosyayı bir sonraki Bütçe ve Finans Komitesine teslim etmek.
IIA’ye Finansal raporlamaları yapmak.